Aktualności świetlicowe

Świetlica szkolna czynna:

Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK 10.30-15.00

WTOREK 10.30-15.00

ŚRODA 10.30-15.00

CZWARTEK 10.30-14.10

PIĄTEK 11.20-14.10

W NASZEJ ŚWIETLICY ORGANIZUJEMY:

 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia czytelnicze
 • Zajęcia sportowe
 • Gry i zabawy przy muzyce
 • Zajęcia z chustą animacyjną
 • Odrabiamy zadania domowe

 

Cele i zadania świetlicy szkolnej

Celem działalności świetlicy szkolnej jest:

 • - zapewnienie uczniom opieki wychowawczej (szczególnie dojeżdżającym) przed i po zajęciach szkolnych;
 • - stworzenie warunków do racjonalnego wypoczynku, nauki własnej i pomocy w nauce;
 • - kształtowanie właściwej postawy moralnej

Do zadań świetlicy należy:

 • - organizowanie pomocy w nauce,
 • - wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy umysłowej,
 • - organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu,
 • - rozwijanie uzdolnień i zainteresowań,
 • - kształtowanie nawyków kultury osobistej, dbanie o zdrowie swoje i innych,
 • - rozwijanie samodzielności, aktywności ucznia i umiejętności pracy w grupie,
 • - rozwijanie poczucia i wrażliwości na piękno,
 • - przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego,
 • - wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki i zabaw,
 • - współpraca z rodzicami, instytucjami i organizacjami szkolnymi,
 • - rozpoznawanie sytuacji rodzinnej uczniów.

W świetlicy realizując cele wychowawcze i kształtując osobowość dziecka, stosujemy następujące formy zajęć:

 • - zabawy dydaktyczne i gry świetlicowe,
 • - czytelnictwo,
 • - żywe słowo i teatralne formy pracy,
 • - zajęcia umuzykalniające,
 • - zajęcia plastyczne,
 • - imprezy i uroczystości,
 • - korzystanie ze środków audiowizualnych,
 • - ćwiczenia ruchowe.

Wychowawca świetlicy dba o respektowanie praw człowieka rozumianych jako zbiór praw i wolności przysługujący pojedynczym osobom, których to praw i wolności naruszać nie wolno. Powierzone funkcje wychowawca wykonuje w ramach:

 • - rozwiązywania konfliktów w społeczności szkolnej,
 • - tworzenia warunków wspomagających rozwój uczniów,
 • - indywidualnej opieki nad uczniami z niepowodzeniami szkolnymi,
 • - ochrony uczniów przed wszelkimi formami przemocy,
 • - rozwoju zainteresowań i uzdolnień.