Projekt „Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w naszej szkole.

W roku szkolnym 2014/15 nasza szkoła przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanego na terenie województwa małopolskiego jako Szkoła Promująca Bezpieczeństwo  przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Suchej Beskidzkiej. Celem projektu jest zdiagnozowanie poziomu bezpieczeństwa w szkole oraz podjęcie szeregu działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa oraz eliminowania zjawisk antyspołecznych i patologicznych, np. przemocy w szkole.

Zaangażowaliśmy do naszych działań całą społeczność szkolną, rodziców oraz partnerów, którymi m. in. są: Wójt Gminy Jordanów pan Stanisław Pudo, Komenda Powiatowa Policji Suchej Beskidzkiej /st. asp. Anna Gąsiorek – Rezler/, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców.

W ramach projektu ZPB zrealizowaliśmy szereg kompleksowych działań zawartych w Zintegrowanym Planie obejmujących m.in.: monitoring wizyjny wokół szkoły i wewnątrz budynku, kontrolę osób wchodzących do szkoły, przestrzeganie procedur zwalniania uczniów do domu, badania ankietowe, realizowanie programów profilaktycznych, edukację uczniów pod kątem zachowania się w sytuacjach zagrożenia, wzmożoną czujność nauczycieli i personelu zwłaszcza podczas przerw. Koordynatorami projektu na terenie placówki są pedagog szkolny – Ewa Dyrda oraz p. Urszula Harwat i p. Bogusław Gwiżdż.

W czerwcu 2016 roku przyznano nam na dwa lata Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo, który otrzymaliśmy podczas uroczystej gali w Krakowie w dniu 29 września 2016 r.

W latach 2016-2018 podejmowaliśmy szereg działań na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Poprawiliśmy infrastrukturę zewnętrzną i wewnętrzną szkoły. Uczniowie brali udział w spotkaniach z funkcjonariuszami policji oraz w zajęciach psychoedukacyjnych prowadzonych przez pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznej. Uczestniczyli w licznych akcjach i kampaniach profilaktycznych o zasięgu ogólnopolskim oraz spektaklach profilaktycznych. Promowaliśmy aktywny, zdrowy i kulturalny styl życia wolny od agresji i nałogów.

Obecnie staramy się o przedłużenie Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo  na okres 5 lat. Certyfikat ma charakter honorowy i jest  przyznawany szkole po uprzednio  przeprowadzonym przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie audycie.  Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, na każdym z jego etapów.

Szczegółowe  informacje nt. projektu znajdują się na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie - www.malopolska.policja.gov.pl