Komunikat

Procedury podczas pandemii COVID 19 obowiązujące uczniów  klas I – VIII SP

Wytyczne dla uczniów:

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
  2. Wchodząc do budynku szkoły uczeń ma obowiązek zdezynfekowania rąk płynem znajdującym się przy wejściu.
  3. Uczeń wchodzi do szkoły w maseczce i pozostaje w niej do momentu wejścia do sali lekcyjnej.
  4. Na terenie szkoły ( z wyjątkiem sali lekcyjnej i jadalni podczas obiadu) uczeń obowiązany jest nosić maseczkę. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów klasy pierwszej.
  5. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek objawów infekcji uczeń zostaje odizolowany, a jego rodzice powiadomieni o tym fakcie i zobowiązani do niezwłocznego zabrania dziecka ze szkoły.
  6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki i tylko z nich korzysta. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
  7. Uczeń , szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, obowiązany jest umyć ręce wodą z mydłem, dodatkowo może je zdezynfekować.
  8. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności  z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach uczniowie nie udostępniają swoich rzeczy innym, natomiast opiekunowie dziecka dbają o ich regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję).